Hotarari 2015

                                                 HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

din data de 10.02.2015

  HOTARAREA NR. 1/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,5 KiB, 268 hits)

  HOTARAREA NR. 2/2015 - privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local (159,9 KiB, 275 hits)

  HOTARAREA NR. 3/2015 - privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Chirpar pentru anul scolar 2015-2016 (82,5 KiB, 271 hits)

  HOTARAREA NR. 4/2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (123,5 KiB, 264 hits)

  HOTARAREA NR. 5/2015 - privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Chirpar (149,9 KiB, 298 hits)

  HOTARAREA NR. 6/2015 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar (84,0 KiB, 264 hits)

  HOTARAREA NR. 7/2015 - privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor (80,1 KiB, 286 hits)

  HOTARAREA NR. 8/2015 - privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2015 (266,0 KiB, 279 hits)

  HOTARAREA NR. 9/2015 - privind aprobarea comasarii unor parcele de teren, proprietate publica a comunei Chirpar (87,8 KiB, 262 hits)

  HOTARAREA NR. 10/2015 - privind administrarea si exploatarea pasunilor comunale pentru anul 2015 (239,4 KiB, 399 hits)

  HOTARAREA NR. 11/2015 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de teren extravilan (139,5 KiB, 287 hits)

  HOTARAREA NR. 12/2015 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul IV 2014 (81,9 KiB, 260 hits)

  HOTARAREA NR. 13/2015 - privind aprobarea bugetului pe anul 2015 (81,7 KiB, 267 hits)

  HOTARAREA NR. 14/2015 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (92,8 KiB, 250 hits)

 

                                                   HOTARARILE
adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

din data de 09.03.2015

  HOTARAREA NR. 15/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,2 KiB, 265 hits)

  HOTARAREA NR. 16/2015 - privind aprobarea prelungirii contractului de finantare nr. C 32201097340004612010 si a perioadei de tragere a creditului de investitii pentru proiectul din fonduri europene (90,8 KiB, 277 hits)

  HOTARAREA NR. 17/2015 - privind luarea unor masuri pentru gestionarea Proiectului finantat prin intermediul Contractului de finantare C322010973400046 din 16.06.2010, din fonduri FEADR prin Masura3.2. (90,3 KiB, 284 hits)

 

                                              HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.03.2015

  HOTARAREA NR. 18/2015 - privind reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Chirpar, judetul Sibiu (88,4 KiB, 254 hits)

  HOTARAREA NR. 19/2015 - privind aderarea Comunei Chirpar la Asociatia Comunelor din Romania (114,7 KiB, 270 hits)

  HOTARAREA NR. 20/2015 - privind aprobarea unor credite de angajament pentru actiuni multianuale (150,5 KiB, 257 hits)

  HOTARAREA NR. 21/2015 - privind inregistrarea Primariei comunei Chirpar in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si impozitelor (77,7 KiB, 254 hits)

  HOTARAREA NR. 22/2015 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu (60,3 KiB, 252 hits)

  HOTARAREA NR. 23/2015 - privind preluarea in administrare a bunurilor mobile-echipamente de precolectare a deseurilor achizitionate in cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor" (94,7 KiB, 252 hits)

  HOTARAREA NR. 24/2015 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de teren extravilan (101,2 KiB, 252 hits)

  HOTARAREA NR. 25/2015 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2015 (319,9 KiB, 268 hits)

  HOTARAREA NR. 26/2015 - privind aprobarea Normelor de gospodarire, pastrarea curateniei, a ordinii si linistii publice in comuna Chirpar si stabilirea valorii amenzilor pentru nerespectarea acestor (130,3 KiB, 248 hits)

  HOTARAREA NR. 27/2015 - pentru modificarea art. 1, art.2 si a anexei din privind HCL 61/2014 trecerea terenurilor cu vegetatie forestiera in domeniul public al comunei Chirpar (90,3 KiB, 451 hits)

  HOTARAREA NR. 28/2015 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local Chirpar nr. 11 /2015 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de teren extravilan (67,8 KiB, 545 hits)

  HOTARAREA NR. 29/2015 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de 26 ha, teren extravilan apartinand domeniului public al comunei Chirpar (147,0 KiB, 367 hits)

 

                                          HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 30.04.2015

  HOTARAREA NR. 30/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (32,7 KiB, 297 hits)

  HOTARAREA NR. 31/2015 - pentru modificarea art. 4 din anexa la HCL 25/2014 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru Dispensarul uman Chirpar (80,2 KiB, 300 hits)

  HOTARAREA NR. 32/2015 - privind aprobarea unor credite de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Chirpar (96,1 KiB, 293 hits)

  HOTARAREA NR. 33/2015 - pentru modificarea si completarea - anexei la HCL 14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (182,5 KiB, 291 hits)

  HOTARAREA NR. 34/2015 - pentru modificarea anexei la HCL 69/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015, cap V- Taxa anuala de eliberare a unor autorizatii (69,7 KiB, 280 hits)

 

                                           HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 26.05.2015

  HOTARAREA NR. 35/2015 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala gimnaziala Chirpar (64,5 KiB, 283 hits)

  HOTARAREA NR. 36/2015 - privind acordul de principiu pentru realizarea investitiei ,,Construire sali de clasa in localitatea Chirpar din comuna Chirpar, judetul Sibiu,, (57,0 KiB, 287 hits)

  HOTARAREA NR. 37/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2015 (104,3 KiB, 279 hits)

  HOTARAREA NR. 38/2015 - privind aprobarea participarii Comunei Chirpar, membrii a GAL Microregiunea Hartibaciu pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Masura 19 si submasurile aferente (60,0 KiB, 290 hits)

 

                                          HOTARARILE
adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 16.06.2015

  HOTARAREA NR. 39/2015 - privind luarea unor mtrsuri pentru gestionarea proiectului finantat prin intermediul Contractului de linantare C322010973400046 din 16.06.2010, din fonduri FEADR (68,5 KiB, 282 hits)

  HOTARAREA NR. 40/2015 - privind trecerea in domeniul privat al comunei Chirpar a unor terenuri din domeniul privat al fostei CAP Vard situate in satul Veseud (91,9 KiB, 288 hits)

  HOTARAREA NR. 41/2015 - privind trecerea in domeniul privat al comunei Chirpar a suprafetei de 0,54 ha teren extravilan aferent tarlalei 72, parcela 2121 (57,4 KiB, 354 hits)

  HOTARAREA NR. 42/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2015 (118,0 KiB, 300 hits)

  HOTARAREA NR. 43/2015 - pentru modificarea pozitiilor 1,8,9,19,106 si 107 din anexa la HCL 14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (97,7 KiB, 314 hits)

 

                                     HOTARARILE

adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.07.2015

  HOTARAREA NR. 45/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,8 KiB, 177 hits)

  HOTARAREA NR. 46/2015 - pentru completarea anexei la HCL 14 12001privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (118,1 KiB, 188 hits)

  HOTARAREA NR. 47/2015 - privind aprobarea trecerii unor drumuri comunale aflate in domeniul public al comunei Chirpar, din administrarea Consiliului Local al comunei Chirpar, in administrarea CJ Sibiu (116,9 KiB, 180 hits)

  HOTARAREA NR. 48/2015 - pentru modificarea IICL 1412015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (144,2 KiB, 194 hits)

  HOTARAREA NR. 49/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2015 (204,4 KiB, 202 hits)

  HOTARAREA NR. 50/2015 - privind aprobarea virarii unor sume catre Asociatia GAL ,,Microregiunea Hartibaciu" (75,1 KiB, 193 hits)

 

                                     HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 30.07.2015

  HOTARAREA NR. 51/2015 - pentru modificarea nr. crt. 14 din anexa la HCL 14/2001privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (72,8 KiB, 198 hits)

  HOTARAREA NR. 52/2015 - privind acordul de principiu pentru realizarea unei investitii de introducere a retelei de apa si canalizare, precum si de modernizare drumuri in localitatile Chirpar si Sasaus (81,1 KiB, 202 hits)

  HOTARAREA NR. 53/2015 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar in vederea inregistrarii contractului de distributie electrica (67,2 KiB, 201 hits)

  HOTARAREA NR. 54/2015 - privind aprobarea Actului Aditional la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de salubrizare (411,8 KiB, 236 hits)

  HOTARAREA NR. 55/2015 -privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al ADI Eco si al Actului Aditional la Statutul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Valea Hartibaciului" (345,9 KiB, 208 hits)

  HOTARAREA NR. 56/2015 - privind stabilirea creqterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (85,6 KiB, 193 hits)

  HOTARAREA NR. 57/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2015 (180,0 KiB, 198 hits)

 

                                 HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.08.2015

  HOTARAREA NR. 58/2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (130,6 KiB, 187 hits)

  HOTARAREA NR. 59/2015 - privind transformarea unei functii publice de executie de inspector din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (219,2 KiB, 205 hits)

  HOTARAREA NR. 60/2015 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2417/23.05.2014 (116,4 KiB, 208 hits)

  HOTARAREA NR. 61/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2015 (455,9 KiB, 197 hits)

 

                                HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 29.09.2015

  HOTARAREA NR. 62/2015 - pentru modificarea nr. crt. 17 din anexa la HCL 14/2001privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (69,7 KiB, 191 hits)

  HOTARAREA NR. 63/2015 - privind aprobarea transferului mijlocului fix "autobuz M3,, din gestiunea UAT Chirpar, in gestiunea Scolii gimnaziale Chirpar (217,6 KiB, 208 hits)

  HOTARAREA NR. 64/2015 - privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 101029 Chirpar, top 113 si 114 (67,9 KiB, 196 hits)

  HOTARAREA NR. 65/2015 - privind alocarea sumelor necesare realizarii documentatiilor de pregatire a proiectelor de alimentare cu apI si canalizare in localitatile Chirpar si Sasaus si mod str Chirpar (181,5 KiB, 242 hits)

  HOTARAREA NR. 66/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (205,8 KiB, 191 hits)

 

                                HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 09.10.2015

  HOTARAREA NR. 67/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (45,7 KiB, 201 hits)

  HOTARAREA NR. 68/2015 - pentru aviz re documentatiei privind Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Chirpar, judetul Sibiu (82,8 KiB, 209 hits)

  HOTARAREA NR. 69/2015 - pentru modificarea nr. crt. 2,56,64,124,258 si 259 din anexa la HCL 14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (62,9 KiB, 266 hits)

 

                                HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 22.10.2015

  HOTARAREA NR. 70/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (263,7 KiB, 238 hits)

 

                               HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 04.11.2015

  HOTARAREA NR. 71/2015 - pentru modificarea pozitiilor 3,246,255,257, 258 si 259 din inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (73,8 KiB, 241 hits)

  HOTARAREA NR. 72/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrut IV 2015 (229,4 KiB, 253 hits)

  HOTARAREA NR. 73/2015 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 (2,5 MiB, 314 hits)

  HOTARAREA NR. 74/2015 - privind luarea unor misuri pentru gestionarea proiectului finantat prin intermediul Contractului de finantare C322010973400046 din 16.06.2010,din fonduri FEADR prin Masur 3.2.2 (65,6 KiB, 249 hits)

 

                                 HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.12.2015

  HOTARAREA NR. 75/2015 - privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Scutea Nicolae (49,2 KiB, 272 hits)

  HOTARAREA NR. 76/2015 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului SASAUJAN LAURENTIU (52,0 KiB, 277 hits)

  HOTARAREA NR. 77/2015 - pentru modificarea si completarea HCL 34/3/2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Chirpar (54,9 KiB, 249 hits)

  HOTARAREA NR. 78/2015 - pentru modificare, HCL 36/5/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (58,4 KiB, 254 hits)

  HOTARAREA NR. 79/2015 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala gimnaziala Chirpar (61,2 KiB, 258 hits)

  HOTARAREA NR. 80/2015 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar in vederea inregistrarii contractului de distributie electrica (50,0 KiB, 255 hits)

  HOTARAREA NR. 81/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (271,1 KiB, 272 hits)

  HOTARAREA NR. 82/2015 - privind modilicarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (127,5 KiB, 304 hits)

  HOTARAREA NR. 83/2015 - privind aprobarea prelungirii valabititatii documentatiilor de urbanism ,,PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMANEI CHIRPAR,, si ,,REGULAMENTUL L0CAL DE URBANISM,, (59,6 KiB, 305 hits)

 

                                      HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 16.12.2015

  HOTARAREA NR. 84/2015 - privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren din fondul forestier (51,0 KiB, 259 hits)

  HOTARAREA NR. 85/2015 - privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorilicare a acesteia,de stabilire a pretului de referinta si a tipului de licitatii aferente anului 2016 (260,1 KiB, 312 hits)

  HOTARAREA NR. 86/2015 - privind implementarea proiectului ,,Alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus" comuna Chirpar, judetul Sibiu" (202,8 KiB, 297 hits)

  HOTARAREA NR. 87/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (91,2 KiB, 247 hits)