Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 277 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 262 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 256 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 269 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 1.850 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 551 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 475 hits)