Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 212 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 208 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 200 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 211 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 1.434 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 447 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 365 hits)