Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 489 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 401 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 391 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 427 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 2.746 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 847 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 689 hits)