Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 535 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 421 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 412 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 451 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 2.889 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 902 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 721 hits)