Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 592 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 458 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 446 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 513 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 3.199 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 992 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 785 hits)