Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 163 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 169 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 162 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 176 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 1.188 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 399 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 324 hits)