Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 309 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 290 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 287 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 301 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 2.092 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 623 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 531 hits)