Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 451 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 378 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 370 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 392 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 2.563 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 792 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 658 hits)