Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 560 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 434 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 424 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 483 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 3.047 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 945 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 746 hits)