Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 249 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 235 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 228 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 239 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 1.634 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 484 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 413 hits)