Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 386 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 343 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 333 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 352 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 2.372 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 715 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 603 hits)