Urbanism

  Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (446,8 KiB, 607 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (1.008,4 KiB, 475 hits)

  Model cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare (1.010,8 KiB, 462 hits)

  Model declaratie de regularizare (658,1 KiB, 534 hits)

  Studiu de fezabilitate privind investitia alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (599,6 KiB, 3.359 hits)

  Memoriu PUG Chirpar (1,7 MiB, 1.031 hits)

  RLU PUG Chirpar (358,3 KiB, 811 hits)