Hotarari 2015

                                                 HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

din data de 10.02.2015

  HOTARAREA NR. 1/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,5 KiB, 370 hits)

  HOTARAREA NR. 2/2015 - privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local (159,9 KiB, 435 hits)

  HOTARAREA NR. 3/2015 - privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Chirpar pentru anul scolar 2015-2016 (82,5 KiB, 390 hits)

  HOTARAREA NR. 4/2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (123,5 KiB, 379 hits)

  HOTARAREA NR. 5/2015 - privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Chirpar (149,9 KiB, 421 hits)

  HOTARAREA NR. 6/2015 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar (84,0 KiB, 366 hits)

  HOTARAREA NR. 7/2015 - privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor (80,1 KiB, 407 hits)

  HOTARAREA NR. 8/2015 - privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2015 (266,0 KiB, 397 hits)

  HOTARAREA NR. 9/2015 - privind aprobarea comasarii unor parcele de teren, proprietate publica a comunei Chirpar (87,8 KiB, 376 hits)

  HOTARAREA NR. 10/2015 - privind administrarea si exploatarea pasunilor comunale pentru anul 2015 (239,4 KiB, 527 hits)

  HOTARAREA NR. 11/2015 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de teren extravilan (139,5 KiB, 400 hits)

  HOTARAREA NR. 12/2015 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul IV 2014 (81,9 KiB, 370 hits)

  HOTARAREA NR. 13/2015 - privind aprobarea bugetului pe anul 2015 (81,7 KiB, 379 hits)

  HOTARAREA NR. 14/2015 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (92,8 KiB, 364 hits)

 

                                                   HOTARARILE
adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

din data de 09.03.2015

  HOTARAREA NR. 15/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,2 KiB, 363 hits)

  HOTARAREA NR. 16/2015 - privind aprobarea prelungirii contractului de finantare nr. C 32201097340004612010 si a perioadei de tragere a creditului de investitii pentru proiectul din fonduri europene (90,8 KiB, 378 hits)

  HOTARAREA NR. 17/2015 - privind luarea unor masuri pentru gestionarea Proiectului finantat prin intermediul Contractului de finantare C322010973400046 din 16.06.2010, din fonduri FEADR prin Masura3.2. (90,3 KiB, 404 hits)

 

                                              HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.03.2015

  HOTARAREA NR. 18/2015 - privind reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Chirpar, judetul Sibiu (88,4 KiB, 439 hits)

  HOTARAREA NR. 19/2015 - privind aderarea Comunei Chirpar la Asociatia Comunelor din Romania (114,7 KiB, 377 hits)

  HOTARAREA NR. 20/2015 - privind aprobarea unor credite de angajament pentru actiuni multianuale (150,5 KiB, 369 hits)

  HOTARAREA NR. 21/2015 - privind inregistrarea Primariei comunei Chirpar in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si impozitelor (77,7 KiB, 362 hits)

  HOTARAREA NR. 22/2015 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu (60,3 KiB, 357 hits)

  HOTARAREA NR. 23/2015 - privind preluarea in administrare a bunurilor mobile-echipamente de precolectare a deseurilor achizitionate in cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor" (94,7 KiB, 358 hits)

  HOTARAREA NR. 24/2015 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de teren extravilan (101,2 KiB, 360 hits)

  HOTARAREA NR. 25/2015 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2015 (319,9 KiB, 389 hits)

  HOTARAREA NR. 26/2015 - privind aprobarea Normelor de gospodarire, pastrarea curateniei, a ordinii si linistii publice in comuna Chirpar si stabilirea valorii amenzilor pentru nerespectarea acestor (130,3 KiB, 359 hits)

  HOTARAREA NR. 27/2015 - pentru modificarea art. 1, art.2 si a anexei din privind HCL 61/2014 trecerea terenurilor cu vegetatie forestiera in domeniul public al comunei Chirpar (90,3 KiB, 565 hits)

  HOTARAREA NR. 28/2015 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local Chirpar nr. 11 /2015 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de teren extravilan (67,8 KiB, 668 hits)

  HOTARAREA NR. 29/2015 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de 26 ha, teren extravilan apartinand domeniului public al comunei Chirpar (147,0 KiB, 506 hits)

 

                                          HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 30.04.2015

  HOTARAREA NR. 30/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (32,7 KiB, 408 hits)

  HOTARAREA NR. 31/2015 - pentru modificarea art. 4 din anexa la HCL 25/2014 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru Dispensarul uman Chirpar (80,2 KiB, 416 hits)

  HOTARAREA NR. 32/2015 - privind aprobarea unor credite de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Chirpar (96,1 KiB, 407 hits)

  HOTARAREA NR. 33/2015 - pentru modificarea si completarea - anexei la HCL 14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (182,5 KiB, 424 hits)

  HOTARAREA NR. 34/2015 - pentru modificarea anexei la HCL 69/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015, cap V- Taxa anuala de eliberare a unor autorizatii (69,7 KiB, 396 hits)

 

                                           HOTARARILE
adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 26.05.2015

  HOTARAREA NR. 35/2015 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala gimnaziala Chirpar (64,5 KiB, 400 hits)

  HOTARAREA NR. 36/2015 - privind acordul de principiu pentru realizarea investitiei ,,Construire sali de clasa in localitatea Chirpar din comuna Chirpar, judetul Sibiu,, (57,0 KiB, 422 hits)

  HOTARAREA NR. 37/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2015 (104,3 KiB, 383 hits)

  HOTARAREA NR. 38/2015 - privind aprobarea participarii Comunei Chirpar, membrii a GAL Microregiunea Hartibaciu pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Masura 19 si submasurile aferente (60,0 KiB, 402 hits)

 

                                          HOTARARILE
adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 16.06.2015

  HOTARAREA NR. 39/2015 - privind luarea unor mtrsuri pentru gestionarea proiectului finantat prin intermediul Contractului de linantare C322010973400046 din 16.06.2010, din fonduri FEADR (68,5 KiB, 406 hits)

  HOTARAREA NR. 40/2015 - privind trecerea in domeniul privat al comunei Chirpar a unor terenuri din domeniul privat al fostei CAP Vard situate in satul Veseud (91,9 KiB, 407 hits)

  HOTARAREA NR. 41/2015 - privind trecerea in domeniul privat al comunei Chirpar a suprafetei de 0,54 ha teren extravilan aferent tarlalei 72, parcela 2121 (57,4 KiB, 523 hits)

  HOTARAREA NR. 42/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2015 (118,0 KiB, 447 hits)

  HOTARAREA NR. 43/2015 - pentru modificarea pozitiilor 1,8,9,19,106 si 107 din anexa la HCL 14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (97,7 KiB, 429 hits)

 

                                     HOTARARILE

adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.07.2015

  HOTARAREA NR. 45/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,8 KiB, 287 hits)

  HOTARAREA NR. 46/2015 - pentru completarea anexei la HCL 14 12001privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (118,1 KiB, 288 hits)

  HOTARAREA NR. 47/2015 - privind aprobarea trecerii unor drumuri comunale aflate in domeniul public al comunei Chirpar, din administrarea Consiliului Local al comunei Chirpar, in administrarea CJ Sibiu (116,9 KiB, 294 hits)

  HOTARAREA NR. 48/2015 - pentru modificarea IICL 1412015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (144,2 KiB, 315 hits)

  HOTARAREA NR. 49/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2015 (204,4 KiB, 310 hits)

  HOTARAREA NR. 50/2015 - privind aprobarea virarii unor sume catre Asociatia GAL ,,Microregiunea Hartibaciu" (75,1 KiB, 294 hits)

 

                                     HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 30.07.2015

  HOTARAREA NR. 51/2015 - pentru modificarea nr. crt. 14 din anexa la HCL 14/2001privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (72,8 KiB, 304 hits)

  HOTARAREA NR. 52/2015 - privind acordul de principiu pentru realizarea unei investitii de introducere a retelei de apa si canalizare, precum si de modernizare drumuri in localitatile Chirpar si Sasaus (81,1 KiB, 310 hits)

  HOTARAREA NR. 53/2015 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar in vederea inregistrarii contractului de distributie electrica (67,2 KiB, 315 hits)

  HOTARAREA NR. 54/2015 - privind aprobarea Actului Aditional la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de salubrizare (411,8 KiB, 380 hits)

  HOTARAREA NR. 55/2015 -privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al ADI Eco si al Actului Aditional la Statutul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Valea Hartibaciului" (345,9 KiB, 329 hits)

  HOTARAREA NR. 56/2015 - privind stabilirea creqterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (85,6 KiB, 294 hits)

  HOTARAREA NR. 57/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2015 (180,0 KiB, 312 hits)

 

                                 HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.08.2015

  HOTARAREA NR. 58/2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (130,6 KiB, 299 hits)

  HOTARAREA NR. 59/2015 - privind transformarea unei functii publice de executie de inspector din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (219,2 KiB, 328 hits)

  HOTARAREA NR. 60/2015 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2417/23.05.2014 (116,4 KiB, 323 hits)

  HOTARAREA NR. 61/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2015 (455,9 KiB, 308 hits)

 

                                HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 29.09.2015

  HOTARAREA NR. 62/2015 - pentru modificarea nr. crt. 17 din anexa la HCL 14/2001privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (69,7 KiB, 298 hits)

  HOTARAREA NR. 63/2015 - privind aprobarea transferului mijlocului fix "autobuz M3,, din gestiunea UAT Chirpar, in gestiunea Scolii gimnaziale Chirpar (217,6 KiB, 315 hits)

  HOTARAREA NR. 64/2015 - privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 101029 Chirpar, top 113 si 114 (67,9 KiB, 296 hits)

  HOTARAREA NR. 65/2015 - privind alocarea sumelor necesare realizarii documentatiilor de pregatire a proiectelor de alimentare cu apI si canalizare in localitatile Chirpar si Sasaus si mod str Chirpar (181,5 KiB, 357 hits)

  HOTARAREA NR. 66/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (205,8 KiB, 302 hits)

 

                                HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 09.10.2015

  HOTARAREA NR. 67/2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta (45,7 KiB, 320 hits)

  HOTARAREA NR. 68/2015 - pentru aviz re documentatiei privind Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Chirpar, judetul Sibiu (82,8 KiB, 309 hits)

  HOTARAREA NR. 69/2015 - pentru modificarea nr. crt. 2,56,64,124,258 si 259 din anexa la HCL 14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (62,9 KiB, 390 hits)

 

                                HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 22.10.2015

  HOTARAREA NR. 70/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (263,7 KiB, 354 hits)

 

                               HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 04.11.2015

  HOTARAREA NR. 71/2015 - pentru modificarea pozitiilor 3,246,255,257, 258 si 259 din inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al comunei Chirpar (73,8 KiB, 354 hits)

  HOTARAREA NR. 72/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrut IV 2015 (229,4 KiB, 362 hits)

  HOTARAREA NR. 73/2015 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 (2,5 MiB, 476 hits)

  HOTARAREA NR. 74/2015 - privind luarea unor misuri pentru gestionarea proiectului finantat prin intermediul Contractului de finantare C322010973400046 din 16.06.2010,din fonduri FEADR prin Masur 3.2.2 (65,6 KiB, 366 hits)

 

                                 HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.12.2015

  HOTARAREA NR. 75/2015 - privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Scutea Nicolae (49,2 KiB, 407 hits)

  HOTARAREA NR. 76/2015 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului SASAUJAN LAURENTIU (52,0 KiB, 417 hits)

  HOTARAREA NR. 77/2015 - pentru modificarea si completarea HCL 34/3/2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Chirpar (54,9 KiB, 364 hits)

  HOTARAREA NR. 78/2015 - pentru modificare, HCL 36/5/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (58,4 KiB, 381 hits)

  HOTARAREA NR. 79/2015 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala gimnaziala Chirpar (61,2 KiB, 374 hits)

  HOTARAREA NR. 80/2015 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar in vederea inregistrarii contractului de distributie electrica (50,0 KiB, 377 hits)

  HOTARAREA NR. 81/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (271,1 KiB, 392 hits)

  HOTARAREA NR. 82/2015 - privind modilicarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (127,5 KiB, 418 hits)

  HOTARAREA NR. 83/2015 - privind aprobarea prelungirii valabititatii documentatiilor de urbanism ,,PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMANEI CHIRPAR,, si ,,REGULAMENTUL L0CAL DE URBANISM,, (59,6 KiB, 429 hits)

 

                                      HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 16.12.2015

  HOTARAREA NR. 84/2015 - privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren din fondul forestier (51,0 KiB, 376 hits)

  HOTARAREA NR. 85/2015 - privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorilicare a acesteia,de stabilire a pretului de referinta si a tipului de licitatii aferente anului 2016 (260,1 KiB, 452 hits)

  HOTARAREA NR. 86/2015 - privind implementarea proiectului ,,Alimentare cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus" comuna Chirpar, judetul Sibiu" (202,8 KiB, 439 hits)

  HOTARAREA NR. 87/2015 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2015 (91,2 KiB, 374 hits)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chirpar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close