2011

descarca versiunea pdf

R O M A N I A

JUDETUL  SIBIU

COMUNA CHIRPAR

CONSILIUL  LOCAL

_________________________________________________________________________________

 

 

HOTARAREA  60   /  2010

PRIVIND  STABILIREA  IMPOZITELOR  SI  TAXELOR  LOCALE  PENTRU

ANUL  FISCAL  2011

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Chirpar intrunit in sedinta ,,ordinara,, din data de

29.11. 2010,

Avand in vedere  referatul compartimentului de specialitate cu nr. 3006/04.10.2010 si expunerea  de  motive  cu nr. 3007/04.10.2010 a  primarului comunei Chirpar,

Tinand seama de necesitatile de crestere a  veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2010, in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice, pe de alta parte :

Vazand avizul comisiilor de specialitate :

-Comisia pentru programarea si dezvoltarea economico sociala, buget finante,administrarea domeniului  public  si privat, gospodarirea comunala,protectia mediului,comert,

-Comisia  pentru administratie publica locala, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement,

-Comisia juridica, pentru apararea  ordinii si a linistii publice, a drepturilor  cetatenilor,

Luand in considerare prevederile :

– art. 5 pct.2, art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273 / 29.06.2006 privind finantele publice locale:

– art. 249, art. 251, art 252, art. 253, art. 256,  art. 261, art. 267-268, art. 271, art. 273-275 si art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si de prevederile din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, modificata cu OG 83/2004, Lg. 494 /2004, HG 84/2005, Lg. 163/ 2005, Lg. 343/ 06

H.G. 956 / 19.08.2009 privind tarifele impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2011,

In temeiul art. 36 alin (2), lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45, alin (2),  lit. ,,c’’si art. 115,  alin. (1) lit.,,b’’ din Legea administratiei publice locale nr.215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE :

Art. 1 .Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2011, dupa cum urmeaza :

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in ,,Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii 2010-2011’’, constituind anexa nr. 1 la prezenta hotarare,

b) cota prevazuta de art. 253, alin (2) din Legea 571/2003 (referitor la cota de impozitare a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice) se stabileste la 1,50%,

c) cota prevazuta de art. 253, alin (6) din Legea 571/2003 (referitor la cota de impozit a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice si care nu au fost reevalute in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2010) se stabileste la 10%,

d) cota prevazuta de art.270 alin (4) din Legea 571/2003 (referitor la taxa pentru serviciile de reclama si publicitate) se stabileste la 3%,

e) cota prevazuta de art.274 alin (2) lit. b) din Legea 571/2003 (referitor la impozitul aplicat pe suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor la manifestarile artistice si de divertisment) se stabileste la 3%.

Art. 2. Bonificatiile prevazute de art.255 alin(2), 260 alin (2), 265 alin (2) din Legea 571/2003, pentru persoanele fizice se stabilesc dupa cum urmeaza :

– in cazul impozitului pe cladiri                                               –  10 %

– in cazul impozitului pe terenuri (intravilane si extravilane)  –  10 %

– in cazul taxei asupra mijloacelor de transport                       –   10%

Art. 3. Pentru anul fiscal 2011, persoanelor fizice si juridice nu li se aplica majorarea anuala prevazuta de art. 287 din Legea 571/2003, in procent de pana la 20%.

Art. 4. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si terenuri, in cazul persoanelor fizice, pentru anul fiscal 2011, intravilanul tuturor localitatilor se incadreaza in zona A , iar extravilanul tuturor localitatilor se incadreaza in zona D.

Art. 5. Pe raza administrativ – teritoriala a localitatii Chirpar nu sunt terenuri inproprii pentru agricultura sau silvicultura si pentru care nu se datoreaza impozit (cf. art.257 lit.i) din Legea 571/2003.

Art. 6. Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anul 2011, constituind  venituri la bugetul local (autofinantate – 50.04) este inscris in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 7. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art.284  alin (1)-(6) si (9) si 286 alin.(3), (4) si din Legea 571/2003 potrivit Anexei nr.3. Scutirile de la plata impozitelor locale prevazute la art.284  alin (4) nu se aplica decat pt. persoanele cu handicap grav, accentuat si grade de invaliditate nr.I si II.

Art. 8. Anexele 1- 3  fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9. (1) Prezenta hotarare se comunica la Institutia Prefectului-Judetul Sibiu in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostiinta publica prin grija secretarului comunei Chirpar.

(2) Aducerea la cunostiinta publica se face prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Chirpar.

Adoptata in Chirpar la data de 29.11.2010

PRESEDINTE SEDINTA,

SCUTEA OLIMPIU CONTRASEMNEZA,

SECRETAR,

RUS RODICA NICULINA

Nr.total de consilieri 11;  Nr.consilieri prezenti 11;

Voturi ,,pentru,, 11;  Voturi ,,impotriva,, 0;  Abtineri 0

Dif: 1 ex. Instititia Prefectului, 1 ex.dosar sedinta, 1 ex.dosar hotarari, 2 ex. comp taxe si impozite si taxe si contabilitate,

1 ex.afisare,

Anexa nr. 1 la HCL 60 / 2010

 

T A B L O U L

CUPRINZAND  IMPOZITELE  SI  TAXELE  LOCALE

PENTRU  ANUL  FISCAL  2011

 

Nr. crt. TIPURILE  DE  IMPOZITE  SI  TAXE

– DETALII –

VALOAREA  IMPOZABILA
PT. ANUL

2010

(lei/mp.)

PT. ANUL

2011

(lei/mp.)

0 1 2 3
I.   IMPOZITUL  PE  CLADIRI
1 CLADIRI – pt. Chirpar se majoreaza cu coeficient de 10%

-cu pereti sau/si cadre beton, caramida arsa, piatra naturala,…

478

478

-cu pereti lemn, caramida nearsa, valatuci…….. 137 137
2 CONSTRUCTII ANEXE, SITUATE IN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CLADIRII.

X

X

-cu pereti din caramida arsa, piatra, beton, …….. 123 123
– cu pereti lemn, caramida nearsa, valatuci…….. 54 54
II.  IMPOZITUL  PE  TERENURILE  SITUATE  IN  INTRAVILAN lei/ha

 

1. CHIRPAR                            – localitate rangul IV, cu zona A.. 766 766
2. LOC. APARTINATOARE  – localitati rangul V, cu zona A. 613 613
III.   A   IMPOZITUL  PE  TEREN. AGRICOLE  SITUATE  IN  INTRAVILAN lei/ha
Nr.

Crt.

Categoria                                           ZONA

de folosinta

Val.impozabila 2010 Val.impozabila 2011
Z o n a Z o n a
A B C D

A

B C D
1. CHIRPAR      – Terenuri cu constructii

24

18

18

40

46

24

13

x      
– Arabil 24      
– Pasuni 18      
– Fanete 18      
– Vii 40      
– Livezi 46      
– Paduri teren. cu veget. forest. 24      
– Terenuri cu ape 13      
2. Loc. apartinat  – Terenuri cu constructii

24

18

18

40

46

24

13

X      
– Arabil 24      
– Pasuni 18      
– Fanete 18      
– Vii 40      
– Livezi 46      
– Paduri teren. cu veget. forest. 24      
– Terenuri cu ape 13      
2010                              2011

 

 

 

 

B. IMPOZITUL  PE  TERENURILE  AMPLASATE  IN  EXTRAVILAN – ZONA D

CHIRPAR     – Terenuri cu constructii 19 19
– Arabil 36 36
– Pasuni 17 17
– Fanete 17 17
– Vii 41 41
– Livezi 41 41
– Paduri teren. cu veget. forest. 7 7
– Terenuri cu ape 1 1
-Terenuri  cu amenajari piscicole 22 22
-Drumuri si cai ferate X X
– terenuri neproductive X X
Loc. apartinat  – Terenuri cu constructii 19 19
– Arabil 33 33
– Pasuni 17 17
– Fanete 17 17
– Vii 41 41
– Livezi 41 41
– Paduri teren. cu veget. forest. 7 7
– Terenuri cu ape 1 1
-Terenuri  cu amenajari piscicole 22 22
-Drumuri si cai ferate X X
– terenuri neproductive X X
IV.  TAXA  ASUPRA  MIJLOACELOR  DE  TRANSPORT

 

A -pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica
Nr. TIPUL MIJLOCULUI DE TRANSPORT Lei / an / 200 cmc Lei / an / 200  cmc
1. -autocare, autobuze, microbuze 24 24
2. -autovehicole de pana la 12 tone inclusiv 30 30
3. -tractoare inmatriculate 18 18
4. Motorete , scutere, motociclete 8 8
5. autoturisme cu capacit. cilindrica8 8
6. autoturisme cu capacit. cilindrica 1601-2000cmc 18 18
7. autoturisme cu capacit. cilindrica 2001-2600cmc 72 72
8. autoturisme cu capacit. cilindrica 2601-3000cmc 144 144
9.

10.

11.

12.

autoturisme cu capacit. cilindrica .>3001 cmc

Autobuze,autocare,microbuze

Alte veh. cu tractiune mecanica cu masa autorizata de pina la 12T inclisiv

Tractoare inmatriculate

290

24

30

18

290

24

30

18

B – pentru autovehicolele de transport marfa cu masa totala maxim autorizata de peste 12 to.

Nr.

Crt.

NUMARUL AXELOR SI

MASA TOTALA MAXIMA

AUTORIZATA.

Taxa-lei/an/autovehicol Taxa-lei/an/autovehicol
Axa/axe motoare

cu suspensie pneumatica, sau

un echivalent

recunoscut

Axa/axe motoare

cu alt sistem de

suspensie.

 

Axa/axe motoare

cu suspensie pneumatica, sau

un echivalent

recunoscut

Axa/axe motoare

cu alt sistem de

suspensie.

 

0 1 2 3 4 5

1.

Autovehicole cu 2 axe si masa: x x X X
-peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 127 127 127 127
-peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 142 142 142 142
-peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 280 280 280 280
-peste 15 tone, 394 394 394 394

 

C – pt. remorci, semiremorci si rulote.

 

1 – pana la o tona inclusiv. 8 8
2 – intre 1 si 3 tone inclusiv. 29 29
3 – intre 3 si 5 tone inclusiv. 45 45
4 – peste 5 tone. 55 55
V. PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

1. -pt. folosirea mijloacelor de publicitate

prin afisaj, panouri si alte mijloace.

22lei/an/mp.

sau fractiune de mp.

22 lei/an/mp.

sau fractiune de mp.

2. – pt. firmele instalate la locul exercitarii

activitatii:

28lei/an/mp.

sau fractiune de mp.

28 lei/an/mp.

sau fractiune de mp.

VI. IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE.

 

1.

a) – pt. spectacole de teatru, balet, cinema,

circ, competitie sportiva….

b)pt. orice alte manifestari artistice, cu

exceptia videotecilor si discotecilor

c) – pt. discoteci

d) – pt. videoteci

– 2% din val. incasari

– 5% din val. incasari

 

– 2,40 lei/mp./zi

-1,20 lei/mp./zi

– 2% din val. incasarilor

– 5 % din val. incasarilor

 

2,40  lei/mp./zi

1,20  lei/mp./zi

VII. ALTE  TAXE  LOCALE

 

1. -Taxe pt. detinerea in proprietate sau folosinta de utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de profit si care nu fac parte din activitatea de baza a persoanelor fizice.(motocositori, drujbe, circulare, utilaje agricole autopropulsate, instalatie pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale-cazan, instalatie pentru macinarea cerealelor-moara …..)

 

 

 

48 lei / an

 

 

48 lei /an

2.

-Taxe pt. vehicolele lente(autocositoare,

autoexcavatoare, buldozere, combina

agricola, tractoare, )– neinmatriculate.

– Tractoare pina la 45 CP

– Tractoare de la 45 –  65 CP

– Tractoare peste 65 CP

51 lei /an/vehicol

 

 

33 lei/an/vehicol

45 lei/an/vehicol

54 lei/an/vehicol

51 lei /an/vehicol

 

 

33 lei /an/vehicol

45 lei /an/vehicol

54 lei /an/vehicol

3

– Taxa pentru utilizarea temporara a

locurilor publice :

a) – comertul stradal

b) – parcarea ocazionala a autovehicolelor

(apartinand de o alta unitate administrativ- teritoriala) in in locurile publice,

c)- parcarea curenta a autovehicolelor si a altor utilaje (apartinand detinatorilor sau utilizatorilor

care au domiciliul sau resedinta in com.Chirpar) pe locurile publice,  si numai in afara sezonului agricol

d) – depozitarea ocazionala de materiale

e) – realizarea unor lucrari pe domeniul

public

f) – pentru ocuparea terenurilor cu

constructii provizorii

15 lei/zi

 

 

0,5 0lei/ora/vehicol

 

0,50lei/ora/vehicol

 

 

 

0,50 lei/ mp / zi.

0,50 lei/ mp / zi.

 

0,50 lei/ mp / zi.

 

15 lei/zi

 

 

0,50 lei/ora/vehicol

 

0,50 lei/ora/vehicol

 

 

 

0,50 lei/ mp/zi

0,50 lei/ mp/zi

 

0,50/ lei /mp/zi

 

 

 

VIII.  TAXE PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR, AUTORIZATIILOR

 

1.

Pt. eliberarea certificatului de urbanism– in

functie de suprafata pt. care se solicita:

– pana la 150mp. inclusiv

– intre 151 si 250mp. inclusiv.

– intre 251 si 500 mp. inclusiv.

– intre 501 si 750 mp. inclusiv.

– intre 751 si 1000mp. inclusiv.

– peste 1000 mp.

4,00 lei.

5,00lei

6,00lei

8,00lei

10,00lei

12lei/mp+0.01 lei

pt. ce depaseste

1000mp

 

 

4,00 lei.

5,00 lei

6,00 lei

8,00 lei

10,00lei

12lei+0,01lei/mp pt.ce

depaseste 1000 mp

2.

Pt. eliberarea autorizatiei de forare si

excavari, necesare studiilor geotehnice,

ridicari topografice, exploatarilor de cariera,

balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum

si altor exploatari

 

7.00lei / mp. afectat

 

7,00 lei/ mp. afectat

 

   
3. Pt. eliberarea autorizatiei de construirept. chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere,

situate pe caile si in spatiile publice, precum si pt. amplasarea panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor;

 

7,00 lei/ mp

ocupat de constructie

 

7,00 lei / mp.

ocupat de constructie

   
4 Pt. lucrarile specifice organizarii de santier -3% din chelt.    cu      Cu organizarea – 3% din chelt. cu

organizarea

   
5 Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare

(partiala sau totala) a constructiilor sau altor amenajari

-0,1% din val. de impozitare

– 0,1% din valoarea de

impozitare

   
6 Pentru prelungirea valabilitatii certificatului

de urbanism si/sau autorizatiei de constructie

30% din taxa initiala 30% din taxa initiala    
7. Pt. eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamentela retelele publice de

apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu – pt. fiecare instalatie:

11,00 lei

pt. fiecare racord

11,00 lei

pt. fiecare racord

 

   
8. Pt. avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

13,00 lei

13,00 lei

   
9. Pt. eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

7,00 lei

7,00 lei

   

IX. PENTRU  ELIBERAREA  UNOR  AUTORIZATII  PENTRU   DESFASURAREA  DE   ACTIVITATI  ECONOMICE

 

   

 

 

1.

a) – pt. eliberarea acordurilor de functionare

pt. activitati lucrative si viza anuala a acestora

(indiferent de profilul activitatilor),

b)- pentru modificarea/completarea acordurilor pentru desfasurarea unor activitati economice

pe baza liberei initiative

c)- pentru viza anuala a acordurilor de

functionare pe baza liberei initiative

13,00 lei

 

 

16,00 lei

 

 

13,00 lei

 

13,00  lei

 

 

13,00 lei

 

 

13,00 lei

   
2. Pt. eliberarea certificatului de producator

Pt. viza trimestriala a certificat.de producator

0,00 lei

0,00 lei

50,00 lei

 

 

15,00 lei

   
3. Pt. eliberarea de copii heliografice de pe

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea

planuri, detinute de consiliile locale.

28,00 lei / mp.

sau fractiune de mp.

8,00 lei / mp.

sau fractiune de mp

 

   

X.  PT.  TAXELE  EXTRAJUDICIARE  DE  TIMBRU – cu modificarile si completarile ulter.

   

 

1.

Pt. eliberarea de catre organele administratiei publice locale, care prin exercitarea atributiunilor lor, sunt in

drept sa certifice anumite situatii de fapt, a

certificatelor, adeverintelor si a oricaror

alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o

situatie, cu exceptia celor pt. care se plateste o

taxa extrajudiciara de timbru mai mare.

 

2,00 lei

 

2,00 lei

 

   
2. Eliberarea certificatelor de proprietate

Asupra animalelor: – pt. animale sub 2 ani

– pt. animale peste 2 ani

2,00 lei

2,00 lei

 

2,00 lei

2,00 lei

   

3.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii

proprietatii asupra animalelor, in bilete de

proprietate:           – pt. animale sub 2 ani.

– pt. animale peste 2 ani

 

2,00 lei

4,00 lei

 

2,00 lei

4,00 lei

   
4. Eliberarea certificatelor fiscal /inregistrare

fiscala

0,00 lei 0,00 lei    
5. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare

civila a  schimbarii numelui si a sexului

13,00 lei 13,00 lei

 

   
6. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare

civila a desfacerii casatoriei

2,00 lei 2,00 lei

 

   
7. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare

civila romane, a actelor de stare civila

intocmite de autoritatile straine.

2,00 lei 2,00 lei

 

   
8. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la

cerere, a actelor de stare civila

2,00 lei 2,00 lei

 

   
9. Eliberarea altor certificate de stare civilain

locul celor pierdute, sustrase, distruse, ……

2,00  lei 2,00 lei

 

   
10 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea cartilor

de identitate (inclusiv cele provizorii)

si a buletinelor de identitate pentru cetatenii

straini, eliberarea carnetelor de identitate si

eliberarea sau prelungirea valabilitatii

legitimatiilor provizorii pentru cetatenii straini

si persoanele fara cetatenie.

 

2,00 lei

 

2,00 lei

 

   
11. Inscrierea mentiunilor privind schimbarea

domiciliului sau a resedintei.

1,00 lei 0,00 lei    
12. Eliberarea unor noi carti, buletine carnete de

identitate si legitimatii provizorii in locul celor

pierdute, furate, deteriorate….

4,00 lei 4,00 lei

 

   
13. Taxe de inmatricularepermanenta sau temporara a autovehicolelor si remorcilor :

– autovehicole si remorci cu masa totala

maxima autorizata de pana la 750 kg.

– autovehicole si remorci cu masa totala

maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg. incl.

si 3.500 kg. inclusiv.

– autovehicole si remorci cu masa totala

maxima autorizata mai mare de 3.500 kg.

 

 

26,00 lei

 

52,00 lei

 

125,00 lei

 

 

26,00 lei

 

52,00 lei

 

125,00 lei

   
14. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei

autovehicolelor si remorcilor neinmatriculate permanent

sau temporar.

12,00 lei

12,00 lei

 

   
15.

Taxe de autorizare a circulatiei pt. probe a

autovehicolelor si remorcilor.

357,00 lei

357,00 lei

   
16. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate

asupra terenurilor dobandite in baza

Legii fondului funciar nr. 18/1991cu modificarile si completarile ulterioare

13 lei / ha

sau fractiune de hectar

13 lei / ha

sau fractiune de

hectar

   
                                                           

 

N O T A :

A .  Pentru stabilirea valorii impozitului pe cladiri (capitolul I), la valoarea inscrisa in coloana 3,corespunzatoare tipului de cladire, se mai adauga urmatorii coeficienti:

– cf. rangului localitatii    =1,1 pt. cladirile din loc. Chirpar.

=1,0 pt. cladirile din localitatile apartinatoare.

– pt. vechimea cladirilor (in toate localitati) se inmulteste cu:

= 80% pt. cladirile  cu o vechime de peste 50 ani de la data de 01.01.a anului fiscal de referinta

= 90% pt. cladirile  cu o vechime cuprinsa intre 30-50 ani inclusiv, de la data de 01.01. a anului fiscal de referinta

– datorita amplasarii in mediul rural, valoarea astfel calculata (cf. datelor de mai sus) se inmulteste cu coeficientul de  0,1% .

 

B . Pentru persoanele care detin in proprietate  mai multe cladiri cu destinatia de locuinta:

– pt. prima cladire, in afara celei de domiciliu, impozitul se majoreaza cu 65%

– pt. a doua cladire, in afara celei de domiciliu, impozitul se majoreaza cu 150%

– pt. a treia cladire si urmatoarele, in afara celei de domiciliu, impozitul se majoreaza cu 300%

–  nu intra sub incidenta  alin.1 persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

 

C . Valorile inscrise in coloana 3, capitolul I. se aplica la suprafata construita desfasurata. Aceasta este suma suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor unei cladiri, inclusiv a balcoanelor, logiilor si a celor situate la subsol sau demisol –masurate pe conturul exterior al cladirii-  mai putin suprafetele podurilor, treptelor, teraselor neacoperite…

 

D . Valorile inscrise in coloana 3, capitolul II-III nu se aplica pt. suprafetele de teren ocupate de cladiri.

 

E . Taxele se pot achita la urmatoarele termene :

I – 2 rate, numai daca valoarea totala a taxei este mai mare de 50 de lei (termene scadente in datele de

31 martie, 30 septembrie,) pt. capitolele :

– cap.I (imp. cladiri)

– cap.II-III (imp. terenuri)

– cap.IV (tx. auto)

– cap.V (taxa pt. reclama si publicitate),

– cap.VII, pct.1     (utilaje aducatoare de profit)

– cap.VII, pct.3 f  (constructii provizorii)

II – pana in data de 31.12.2011 pentru cele prevazute in

– cap.IX, pct.1, lit. a)

III – pana in data de 31.03. 2011 pentru cele prevazute in :

– cap.VII, pct. 2 (utilajele lente)

– cap.VII, pct. 3 (parcarea curenta a autovehicolelor ai caror proprietari/detinatori au domiciliul in localitatile com. Chirpar).

IV – anticipat  pentru cele prevazute in :

– cap. VII,pct. 3a (comertul stradal)

– cap. VII, pct. 3b (parcarea ocazionala a autovehicolelor ai caror proprietari/detinatori nu au domiciliul in localitatile comunei Chirpar)

– cap. VII, pct. 3d (depozitatrea de materiale pe terenurile apartinand domeniului public)

– cap. VII, pct. 3e (efectuarea de lucrari pe terenurile apartinand domeniului public)

-cap. VIII – IX   (referitoare la obtinerea diferitelor autorizatii) , cu exceptia pct. 9. 1. a).

V – pana in data de 15 ale lunii urmatoare desfasurarii activitatii, pt. taxele prevazute in :

– cap. VI  (privind impozitul pe spectacole)

VI -taxele locale prevazute la cap. VII, VIII,IX,vor fi indexate cu rata inflatiei aferente anului 2011

VII : pentru depasirea termenelor de plata  se vor percepe majorari de intirziere de 0,1% pe/zi calendaristica de intirziere

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

SCUTEA OLIMPIU CONTRASEMNEZA,

SECRETAR,

RUS RODICA NICULINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la HCL60 /2010

 

T A B L O U L

CUPRINZAND  TAXELELOR AUTOFINANTATE  PENTRU  ANUL  FISCAL  2011

Nr. crt.

TIPURILE  DE  TAXE  SPECIALE

– DETALII –

VALOAREA  STABILITA
PT. ANUL  2010                           (lei) PENTRU ANUL

2011

(lei)

0 1 2 3
1. – Taxa pentru inchirierea terenurilor cu destinatie agricola din intravilanul si extravilanul localitatilor com. Chirpar se stabileste la :

-Taxa pentru  inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta:

90 lei/ha faneata extrav

100 lei/ha arabil ext x

120lei/ha arabil-faneata     intravilan – pt. zona , la CICI’’

300lei/ha arabil-faneata     intravilan–pt.celelalte

zone

 

1,2 lei/mp/luna ptr.

activitati comerciale

0,6 lei/mp/luna ptr. alte

activitati (productie,

cresterea animalelor,prestari servicii, etc)

 

 

 

 

 

90 lei/ha faneata extrav

100 lei/ha arabil extrav.

120 lei/ha arabil-faneata

intravilan – pt. zona ,, la

CICI’’

300 lei/ha arabil-faneata     intravilan–pt.celelalte zone

 

 

1,2 lei/mp/luna ptr.

activitati comerciale

0,6 lei/mp/luna ptr. alte

activitati (productie,

cresterea animalelor,

prestari servicii, etc)

 

2. Taxa pt. delimitarea parcelelorsituate in extravilanul localitatilor se stabileste dupa cum urmeaza:

Taxa pt. masurarea  parcelelor situate in intravilanul localitatilor se stabileste dupa cum urmeaza:

Taxelor mentionate se achita de persoana

care solicita delimitarea sau masurarea.

*Pt. prima masurare

-15lei/parcela

-30lei/parc.0.51-1.00ha

-22lei/ la fractiunea de

ha

 

*Pt. a doua masurare

-30 lei/parcela

-60 lei/parc.0.51-1.00ha

-25lei/ha, sau fractiune de  ha

 

18lei/proprietate

 

*Pt. prima masurare

15 lei/parcela

30 lei/parc.0.51-1.00ha

22lei la  fractiune de

de  ha

 

*Pt. a doua masurare

30 lei/parcela

60 lei/parc.0.51-1.00ha

25 lei la fractiune de ha

 

 

20 lei/proprietate

3. A -Taxele pentru folosirea cantarului

se stabilesc dupa cum urmeaza :

-autocamioane cu sau fara remorca, cu

capacitatea totala de transport mai mica de

12 tone,

– tractoare rutiere sau agricole, cu remorca

– carute

B –Taxele pentru folosirea cantarului

pentru cantarirea animalelor, se stabilesc

dupa cum urmeaza :

-porcine, ovine, caprine (inclusiv tineret)

-bovine, bubaline (inclusiv tineret)

 

15.00 lei

 

 

15,00 lei

15,.00 lei

 

 

 

 

 

6,00 lei

8,00 lei

 

 

 

15,00 lei

 

15,00 lei

15,00 lei

 

 

 

 

 

6,00 lei

8,00 lei

 

4 Tarifele pentru inchirierea caminului

cultural, sunt :

-pt. Nunti

CHIRPAR

SASAUS

VARD

VESEUD

-pt. Botezuri

CHIRPAR-

SASAUS

VARD

VESEUD

-pt. pomeni, inmormantari

CHIRPAR

SASAUS

VARD

VESEUD

pt. spectacole

Pentru toate activitatile se va achita :

-o garantie pt.a reantregi eventuala

vesela sparta si efectuarea reparatiilor

– Taxele includ contravaloarea consumurilor la

apa potabila, gaz metan, curent electric .

Nota : la finalul activitatii, beneficiarii

vor executa curatenia in cladire si vor spala

vesela cu materialele de curatenie proprii

-Taxa  pentru inchiriere de mese si scaune

pentru diferite  festivitati  se stabileste  la

nivelul de :

Garantia  pentru   inchiriere

mese +banci este de :

 

 

320,00 lei

220,00 lei

240,00 lei

 

100,00 lei

85,00 lei

85,00 lei

 

 

50,00 lei

25,00 lei

25,00 lei

20,00 lei

120,00 lei

 

200.00 lei /nunta

100.00lei/botez, parastas

 

 

 

 

 

 

 

18 lei/masa + 2 banci

 

78,00 lei

 

 

400,00 lei

250,00 lei

250,00 lei

 

150.00 lei

100,00 lei

120,00 lei

 

50,00 lei

25,00 lei

25,00 lei

50,00 lei

120,00 lei

 

240,00 lei /nunta

100,00 lei/botez, parastas

 

 

 

 

18 lei/masa + 2 banci

 

80,00 lei

– Vesela  aflata  in administrarea  Caminelor  Culturale   Chirpar  si  Vard  nu se inchiriaza.

X

X

 

5 Taxa  pentru efectuarea  serviciului de

morarit se stabileste :

0,14 lei/kg sau

15% uium/moara de

piatra

0,09 lei/kg sau

15% uium/moara de ciocane

0,14 lei/kg sau

15% uium/moara de

piatra

0,09 lei/kg sau

15% uium/moara de

ciocane

 

 

6 Taxa  pentru debitat  material lemnosla

Gaterul prop.  Primarie este de :

–                    lati

–                   mc foastana /bustean

–                   mc scindura/bustean

–                   caferi, grinzi

 

90.00 lei

70,00 lei

80,00 lei

60,00 lei

90,00 lei

70,00 lei

80,00 lei

60,00 lei

 

7 Pentru inchirierea utilajelor si mijloacelor

de transport din prop. C. L. al com Chirpar,

se stab. urmatoarele tarifele :

. tractor

-buldoexcavator

-freza    – (teren gr. I  )

–  (teren  gr. II)

–  (teren gr.III)

-inchiriere catre terti

-presa balotat

 

 

60,00 lei/ora

80,00lei/ora

200,00lei /ha

300,00/lei/ha

450,00 lei/ha

100,00 lei/ora

1leu/balot

60,00 lei/ora

80,00 lei/ora

200,00 lei /ha

300,00/lei /ha

450,00 lei /ha

100,00 lei /ora

1,2 lei /balot

8. I. Pentru taxele de pasunat se stabilesc

urmatoarele tarife (pt. fiecare cap) :

– bovine, bubaline, cabaline adulte

– tineret bovin, bubalin, cabalin

-ovine  adulte

-caprine adulte

-tineret ovin

-tineret caprine

-taxa monta

Nota – Persoanelelor care nu au achitat

taxa de pasune  pt. 2011 pana la 31.12.2011,

le este interzisa scoaterea de animale la

pasunea comunala  in anul 2012

Taxele se vor achita pana in data de 31.05.2011 dupa care se vor percepe :

dobanzi de intarziere de 0.10% pt. fiecare zi calendaristica de intarziere

 

20,00 lei

10,00 lei

10,00 lei

11,00 lei

5,00 lei

5, 00lei

25,00 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 lei

10,00 lei

10,00 lei

11,00 lei

5,00 lei

5, 00lei

25,00 lei

 

 

  1. II. Taxa pentru baia oilor
  2. Pentru turma  de la-    1 -350 buc oi
  3. Pentru turma  de la 351- 700 buc oi
  4. Turma peste 700 buc. oi

35 lei

55 lei

100 lei

35 lei

55 lei

100 lei

III. Eliberarea, la cererea cetatenilor care au parasit tara in mod legal, a actelor de stare    civila care au fost  retrase in mod

obligatoriu la plecarea din  tara.

 

 

 

2 leu

 

 

 

2 lei

IV. Pentru animalele aduse la oborin conditiile legii, se stabilesc pentru fiecare zi

sau fractiune de zi de intretinere, urmatoarele taxe :  – bovine, bubaline

– cabaline

– magari

– ovine si caprine

– porcine (inclusiv tineret)

Locul stabilit pt. Obor

– Chirpar nr.437

– Veseud nr.114

– Vard nr. 27

–  Sasausi nr. 137

V. Contravaloarea zilei de munca contributiva pentru intretinerea pasunei comunale se stabileste la valoarea de :

In functie de nr de animale scos pe pasunea comunala, zilele de munca contributiva se stabilesc in urmatoarea corelatie :

– 2 zile pt. 1 bovina, bubalina adulta

– 1 zi pt. 1 tineret bovin, bubalin

– 1 zi pt. 4 cap. ovine, caprine adulte

VI.Animalele depistate pe pasunea comunala

fara  acordul Primariei vor fi aduse la obor

-Nerespectare prevederilor mai sus

mentionate se sanctioneaza cu amenda intre

250 – 600 lei

 

 

65.00 lei / animal

90.00 lei / animal

90.00 lei / animal

3.00 lei / animal

50.00 lei / animal

 

 

 

 

 

 

20.00 lei/zi

 

 

 

65,00lei /animal

90,00lei/ animal

90,00lei/ animal

3,00lei / animal

50,00lei / animal

 

 

 

 

 

 

20,00 lei/ zi

  VII. Chiria spatiilor cu destinatie de locuinta

sau cu alte destinatii

Indexare cf. ind. infl. nivel national/2010

 

 

 

 

 

.

Indexare cf. ind. inflatiei la nivel national in 2011

 

 

 

 

 

NOTA :

TAXELE  SE  POT  ACHITA  LA  URMATOARELE  TERMENE :

– pana in data de 31.05.2011 pentru cele prevazute in :

– pct. 1 si  8

– anticipat  pentru cele prevazute in :

– pct. 2

–  pct. 3

– pct. 4 (numai garantia )

– pct. 5

– pct. 6

– pct. 7

– lunar  contravaloarea chiriei spatiilor cu destinatia de locuinta si alte destinatie

PRESEDINTE SEDINTA,

SCUTEA OLIMPIU CONTRASEMNEZA,

SECRETAR,

RUS RODICA NICULINA

 

 

 

Anexa nr. 3 la HCL 60 /2010

 

 

PROCEDURA  DE  ACORDARE

A  FACILITATILOR  FISCALE  UNOR  CATEGORII  DE   PERSOANE  FIZICE

 

Acordarea acestor facilitati se va aproba / executa dupa parcurgerea urmatoarelor

etape :

I. DECLANSAREA PROCEDURII DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE: prin depunerea cererii de catre beneficiarii prevederilor Legii 571/2003 privind codul fiscal, la care se anexeaza – dovada proprietatii imobilului

– dovada ca se incadreaza in grupele de persoane mai jos nominalizate

– dovada ca detine venituri mai mici decat salariul minim pe economie

II. INTOCMIREA REFERATULUI  de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei com. CHIRPAR, din care rezulta :

– persaona solicitanta,

– imobilul pentru care se propune scutirea/reducerea de impozit

– categoria de scutire/reducere in care se incadreaza

– procentul de reducere a valorii impozitului

– perioada prin care se acorda aceasta facilitate.

III. APROBAREA DE CATRE  CONSILIUL LOCAL AL COM. CHIRPAR pentru acordarea facilitatilor solicitate

IV. OPERAREA IN EVIDENTA FISCALA SI  INFORMAREA SOLICITANTULUI, in termenul legal.

D E T A L I I:

 

BENEFICIARI  AI  SCUTIRILOR  (DIN OFICIU)  PENTRU  IMPOZITUL  PE CLADIRI,  TERENURI,  TAXA  ASUPRA  MIJLOACELOR   DE  TRANSPORT,  TAXELE  PT.  OBTINEREA  AUTORIZATIILOR,  AVIZELOR  SI CERTIFICATELOR, PRECUM  SI  PENTRU  TAXELE  LOCALE – fara a se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 571/2003 :

– articolul 284, alineatul 1, litera a) referitor la veteranii de razboi,

– articolul 284, alineatul 1, litera b) referitor la persoanele fizice cetateni romani care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 06.03.1945 :

– au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate,

– au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare

– au fost stramutate in alta localitate decat cea de domiciliu,

– au facut parte din detasamentele de munca fortata

– au fost supravietuitoare ale ,,trenului mortii’’

– este sotul/sotia nerecasatorit(a) a pers. asasinate sau executate din motive etnice

– au executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotatrari judecatoresti ramase definitive sau a fost lipsita de libertate in baza  unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice,

– au fost private de libertate in locuri de detinere, in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune,

– au fost internate in spitale de psihiatrie,

–         au avut stabilit domiciliul obligatoriu,

–         este sotul/sotia celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitalele de psihiatrie, stramutati, deportati in strainatate sau prizoniri, daca ulterior nu s-au recasatorit, s-au care din motive de supravietuire a fost nevoit(a) sa divorteze de cel inchis, internat abuziv, deportat, prizonier sau stramutat, daca face dovada ca a convietuit cu victima,

– au fost deportate in strainatate dupa 23.08.1944 sau care au fost constituite in prizonieri de catre partea sovietica inainte sau dupa aceasta data si retinute in captivitate dupa incheierea armistitiului

– au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, precum si cele din rezistenta armata, care au participat la actiuni de impotrivire cu arma si de rasturnare prin fotra  a regimului comunist.

SCUTIREA SE APLICA INTEGRAL PENTRU PROPRIETATILE DETINUTE IN COMUN DE SOTI.

 

BENEFICIARI  AI  SCUTIRILOR  (DIN OFICIU)  PENTRU  IMPOZITUL  PE CLADIRI,  TERENURI,  TAXA  ASUPRA  MIJLOACELOR   DE  TRANSPORT– fara a se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 571/2003 :

– articolul 284, alineatul 2 referitor la persoanele fizice prevazute de Legea nr.42/1990 privind cinstirea eroilor martiri, ranitilor si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decebbrie 1989 si care :  – si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca,

– marii mutilati,

– ranitii,

– urmasii celor ce au decedat ca urmare a participarii la lupta pt. victoria Revolutiei din dec.1989

-persoanele carora li s-a conferit titlul de,,Luptator pt.Victoria Revolut. Romane din dec.1989’’

SCUTIREA SE APLICA INTEGRAL PENTRU PROPRIETATILE DETINUTE IN COMUN DE SOTI.

 

BENEFICIARI  AI  SCUTIRILOR  (DIN OFICIU)  PENTRU  IMPOZITUL  PE CLADIRI,  TERENURI – fara a se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 571/2003 :

– articolul 284, alineatul 3 referitor la – vaduvele de razboi si

– vaduvele vet. de razboi care nu s-au recasatorit

BENEFICIARI  AI  SCUTIRILOR  (DIN OFICIU)  PENTRU  IMPOZITUL  PE CLADIRI,  TERENURI,  TAXELE  PT.  ELIBERAREA  AUTORIZATIILOR  DE  FUNCTIONARE  PT.  ACTIVITATI  ECONOMICE – fara a se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 571/2003 :

– articolul 284, alineatul 4 referitor la  -persoanele cu handicap grav

– persoanele cu handicat accentuat

– persoanele invalide

SCUTIREA SE APLICA INTEGRAL PENTRU PROPRIETATILE DETINUTE IN COMUN DE SOTI.

 

SCUTIRILE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI SE APLICA NUMAI PENTRU IMOBILUL UTILIZAT CA DOMICILIU SI SE APLICA INCEPAND CU  DATA DE INTAI A LUNII URMATOARE PREZENTARII DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE.

 

BENEFICIARI  AI  SCUTIRILOR  (DIN OFICIU)  PENTRU  IMPOZITUL  PE CLADIRI,  PRECUM  SI PENTRUU  AUTORIZATIILE  DE  CONSTRUIRE  PT.  LUCRARI  DE  REABILITARE  TERMICA   (PERSOANE  FIZICE  SI  JURIDICE) – fara a se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 571/2003 :

– articolul 284, alineatul 9 referitor la reabilitarea / modernizarea termica a cladirilor de locuit pe care le detin in proprietate, numai pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitare termica

PRESEDINTE SEDINTA,

SCUTEA OLIMPIU CONTRASEMNEZA,

SECRETAR,

RUS RODICA NICULINA

 

 

Chirpar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close